سیر مختصر فرآیند ارزیابی مقالات

پس از ارسال مقاله از سوی نویسندگان گرامی، مقاله حداکثر در زمان دو هفته مورد ارزیابی اولیه قرار می‌گیرد. در صورت تایید اولیه، مقاله به داوران ارسال می‌شود. داوران نیز حداکثر یک ماه فرصت دارند که داوری را انجام دهند و در صورت عدم داوری یا انصراف، مقاله به داور دیگر ارسال می‌شود. در مرحله بعد، در صورت رد نشدن مقاله توسط داوران، اصلاحات مقاله به نویسندگان ارجاع می‌شود. در صورت تایید نهایی اصلاحات انجام شده، مقاله منتشر می‌شود.

 

فرایند تفصیلی داوری و پذیرش مقالات

  1. پس از ارسال مقاله توسط نویسنده به سامانه، در مرحله اول مقاله از نظر رعایت راهنمای تدوین (حداکثر ظرف یک هفته) توسط کارشناس نشریه بررسی خواهد شد. لذا جهت تسریع در روند فرآیند داوری، قبل از ارسال مقاله، قسمت راهنمای نویسندگان را به دقت مطالعه کنید و مقاله را به طور دقیق بر اساس راهنمای تدوین موجود در سامانه تنظیم و ارسال کنید.
  2. در صورت پذیرش در مرحله اول، مقاله در مرحله دوم از نظر کیفیت محتوا و مرتبط بودن موضوع توسط سردبیری مجله مورد ارزیابی اولیه قرار خواهد گرفت. این مرحله معمولا یک هفته به طول می‌انجامد. ممکن است در این مرحله، اصلاحات اولیه جهت ارتقاء کیفیت مقاله و قرار گرفتن در مسیر داوری به نویسنده اعلام گردد تا با اعمال آن و بررسی و تأیید، بتواند وارد مرحله بعد گردد.
  3. پس از پذیرش در مرحله دوم، مقاله به دو داور ارسال خواهد شد. فرآیند داوری مقالات بدین شرح است:
  • اگر دو داور مقاله را رد کنند، مقاله رد خواهد شد.
  • اگر نظر یک داور بازنگری کلی و داور دیگر رد مقاله باشد، مقاله رد خواهد شد.
  • اگر نظر دو داور بازنگری کلی مقاله باشد مقاله برای بازنگری به نویسنده داده خواهد شد.
  • اگر نظر یک داور تأیید یا بازنگری جزئی و داور دیگر رد مقاله باشد، مقاله به داور سوم ارسال و با توجه به نظر داور سوم بر اساس مورد 1 و 2 تصمیم گرفته خواهد شد.
  • پس از اینکه نویسندگان، مقاله را بر اساس نظر داوران اصلاح و ارسال کنند، مقاله به داوران برای ارزیابی تطبیقی داده خواهد شد.
  • هر پنج روز رایانامه‌ای برای یادآوری به داوران ارسال می‌شود و در صورت عدم داوری مقاله پس از 30 روز، مقاله از داور پس گرفته شده و به داور جدید داده خواهد شد. با توجه به میزان اصلاحات درخواستی و نقطه نظرات داوران و سرعت و دقت انجام اصلاحات توسط نویسندگان، اخذ پذیرش در این نشریه حدود 3 ماه (در صورت تایید نهایی داوران) به طول خواهد انجامید.