مجله رسالت حقوق کیفری، دوفصلنامه‌ای است تخصصی برای گسترش و عمق بخشیدن به مطالعات علمی حقوق کیفری به ویژه مباحث مرتبط با مبانی نظری و رسالت پیشگیرانه حقوق کیفری و اولویت بخشی به تدابیر غیرکیفری در تعامل با سایر دانش‌ها و در راستای کارآمدی و انطباق با مبانی نظام جمهوری اسلامی ایران و پاسخگویی به مسائل روز جامعه.

شماره شاپا: ؟؟؟؟-؟؟؟؟

صاحب امتیاز و مدیر مسئول: علیرضا باقری ثالث

سردبیر: احمد حاجی ده‌آبادی

نشانی فصلنامه : قم - بلوار الغدیر - روبروی ورزشگاه یادگار امام - دانشگاه حضرت معصومه (س)

صندوق پستی: 145 ـ 37115

شماره تماس: 02532012

ایمیل: info@hmu.ac.ir