نشریه رسالت حقوق کیفری مطالعات و پژوهش‌های با هدف (به دنبال) گسترش و عمق بخشیدن به مطالعات مرتبط با حقوق کیفری با اولویت بخشی به مطالعات فرانگر و میان رشته‌ای است که علاوه بر ساز و کارهای تخصصی کیفرشناسی و استفاده بهینه و به ضرورت از ابزار مجازات؛ از یک سو تعامل و همبستگی نظام‌مند و یکپارچه میان شاخه‌های حقوق و از سویی دیگر ریشهه‌های تاریخی، اجتماعی، فرهنگی و ارتباط با سایر علوم را با هدف و اولویت پیشینی پیشگیری و تدابیر غیرکیفری مورد توجه قرار می‌دهد. 

دوفصلنامه تخصصی رسالت حقوق کیفری می‌کوشد در جهت اهداف ذیل گام بردارد:

  • تبیین اصول، مبانی و رسالت حقوق کیفری برای مواجهه حکیمانه با مسائل اجتماعی.
  • تبیین دانش‌های مرتبط با حقوق کیفری و توجه به توسعه مبتنی بر مبانی دانش‌های مرتبط با حقوق کیفری.
  • مطالعه تطبیقی، به منظور توسعه و عمق‌بخشیدن به نگاه علمی در مباحث حقوق کیفری و توسعه تدابیر غیرکیفری با اولویت‌بخشی به سیاست‌های پیشگیرانه.
  • بررسی مسائل نوپدید و ارائه راه حل‌های مبتنی بر مبانی فقهی و حقوقی.
  • نقد و بررسی قوانین موضوعه و رویه های موجود و تلاش برای پیشگیری و حل مشکلات مرتبط با نظام حقوقی و کیفری نظام جمهوری اسلامی ایران.