مدیر مسئول


علی رضا باقری ثالث هیات علمی دانشگاه قم

ریاضی محض

 • a.bagherihmu.ac.ir
 • 09127585626

سردبیر


احمد حاجی ده آبادی معاون پژوهشی پردیس فارابی دانشگاه تهران ۱۳۹۸-۱۴۰۱

حقوق جزا و جرم شناسی

 • adehabadiut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


نجادعلی الماسی استاد تمام دانشگاه تهران

حقوق خصوصی

 • nalmasiut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


ابراهیم باطنی استادیار- هیات علمی دانشگاه حضرت معصومه(س)

حقوق جزا و جرم شناسی

 • e.batenihmu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


علی مراد حیدری دانشیار- هیات علمی دانشگاه حضرت معصومه(س)

حقوق جزا و جرم شناسی

 • a.m.heydarihmu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


محمدابراهیم شمس ناتری دانشیار- هیات علمی دانشگاه تهران

حقوق جزا و جرم شناسی

 • eshamsut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


جمشید ممتاز استاد تمام - استاد دانشگاه تهران

حقوق بین الملل

 • jmomtazut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


علی محمدی جورکویه دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

 • alimohamadiyahoo.com

اعضای هیات تحریریه


یدالله زرگر دانشیار، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه حضرت معصومه(س)، قم ، ایران.

دکتری روانشناسی و مشاوره

 • y.zargarhmu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


حمید رضا سروریان دانشیار، هیات علمی دانشگاه حضرت معصومه(س)

حکمت اسلامی

 • h.sarvarianhmu.ac.ir