مدیر مسئول


علی رضا باقری ثالث هیات علمی دانشگاه قم

 • a.bagherihmu.ac.ir
 • 09127585626

سردبیر


احمد حاجی ده آبادی معاون پژوهشی پردیس فارابی دانشگاه تهران ۱۳۹۸-۱۴۰۱

حقوق جزا و جرم شناسی

 • adehabadiut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


نجادعلی الماسی استاد تمام دانشگاه تهران

حقوق خصوصی

 • nalmasiut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


ابراهیم باطنی استادیار- هیات علمی دانشگاه حضرت معصومه(س)

حقوق جزا و جرم شناسی

 • e.batenihmu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


علی مراد حیدری دانشیار- هیات علمی دانشگاه حضرت معصومه(س)

حقوق جزا و جرم شناسی

 • a.m.heydarihmu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


محمدابراهیم شمس ناتری دانشیار- هیات علمی دانشگاه تهران

حقوق جزا و جرم شناسی

 • eshamsut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


جمشید ممتاز استاد تمام - استاد دانشگاه تهران

حقوق بین الملل

 • jmomtazut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


علی محمدی جورکویه دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

فقه جزایی

 • alimohamadiyahoo.com

اعضای هیات تحریریه


یدالله زرگر دانشیار، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه حضرت معصومه(س)، قم ، ایران.

روانشناسی و مشاوره

 • y.zargarhmu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


حمید رضا سروریان دانشیار، هیات علمی دانشگاه حضرت معصومه(س)

حکمت اسلامی

 • h.sarvarianhmu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


فاطمه قدرتی دانشیار دانشگاه حضرت معصومه (س) ایران قم.

فقه جزایی

 • f.ghodratihmu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


سید محمود میرخلیلی استاد گروه حقوق پردیس فارابی دانشگاه تهران

حقوق جزا و جرمشناسی

 • mirkhaliliut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


محمدرسول آهنگران استاد گروه الهیات پردیس فارابی دانشگاه تهران

فقه جزایی

 • ahangaranut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


وحید نکونام استادیار گروه فقه و حقوق دانشکده علوم انسانی دانشگاه حضرت معصومه س

حقوق جزا و جرمشناسی

 • v.nekonamhmu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


سید حسام الدین لسانی دانشیار گروه حقوق دانشگاه حضرت معصومه س

حقوق جزای بین الملل

 • h.lesanihmu.ac.ir