عنوان مقاله
جبران خسارت قربانیان جرایم بین‌المللی در پرتو «اصول و دستورالعمل 2005 سازمان ملل متحد»
نویسندگان
احمدرضا توحیدی ،سمت :استاديار گروه حقوق دانشگاه قم
چکیده
در تحقیق پیش رو، وضعیت و نگرش بزهدیدگان (قربانیان) جنایات بین‌المللی، موضوع اصلی مطالعه و بحث حاضر می‌باشد؛ اگرچه این امر روشن است که دیدگاه قربانیان در گفتمان حقوق بشر نمی‌تواند جدا از ارگان‌های دیگر جامعه مورد بررسی قرار گیرد؛ بنابراین ممکن است دولت‌ها با توجه به ساختار دولت و وجود حاکمیت آن، موضوع را تحلیل کنند و یا ملت‌ها حق خود را در قالب تعیین سرنوشت و توسعه، تعقیب و تحلیل نمایند. البته نگرش مذهبی و وجود ادیان نیز ملاک نظام‌های ارزشی را تعیین می‌کنند و به دنبال آن، نهادهای سیاسی و اجتماعی به دنبال مبنایی قانونی برای به دست‌آوردن مقاصد و اهداف خود هستند. باید اذعان داشت دیدگاه‌های این فعالان ممکن است به حقوق بشر نزدیک باشد؛ ولی اغلب با توجه به وضعیت و مواضع قدرت آنها و ابزارهای کم و بیشی که در اختیار دارند، متفاوت می‌شود؛ بنابراین در این تحقیق، به مطالعه مفهوم و مصادیق قربانی، جبران خسارت و نقض فاحش حقوق و متعاقباً شیوه‌های تکمیلی جبران خسارات قربانیان بر مبنای قواعد حقوق بین‌الملل کیفری نوین و به خصوص «دستورالعمل‌های اساسی سازمان ملل متحد درباره حق جبران خسارت برای قربانیان نقض فاحش و گسترده حقوق بشر و حقوق بشردوستانه» مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال 2005م پرداخته خواهد شد.
کلید واژگان
جبران ترمیمی، جبران خسارت، جنایات بین‌المللی، دستورالعمل سازمان ملل متحد، قربانی
title
Compensation for victims of International crime In light of "the Principles and Guidelines of United Nations 2005"
abstract
In the research reported here, situation and attitude of victims of international crimes is the main subject of study and discussion, although it is clear that the views of the victims at human rights discourse cannot be examined separately from the other organs of the society. So it may be States that analyze the issue with regard to structure of government and existance of the sovereignty or nations may analyze his rights with regard to self-determination and rights to development. Of course, religious attitudes determine value norms and after that political entities are looking for a legal basis to achieve their goals and objectives. So in this research we will study the concept and examples of victim compensation and remedy for victims of rights violations and consequently complementary methods (reparation) based on modern international criminal law for victims. However especially we will pay attention to The Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation for Victims of Gross Violations of International Human Rights Law and Serious Violations of International Humanitarian (ratified by general assembly at 2005).
keyword
Compensation, International crimes, Reparation, The United Nations guidelines, Victim
تمام حقوق این سایت متعلق به دانشگاه حضرت معصومه(س) می باشد.