عنوان مقاله
تأملی بر مسئولیت کیفری فرماندهان نظامی در حقوق بین‌الملل بشردوستانه
نویسندگان
سیدحسام‌الدین لسانی ،سمت :استادیار گروه حقوق دانشگاه حضرت معصومه (س)
مرضیه میرزاجانی ،سمت :دانش‌آموخته کارشناسی‌ارشد حقوق بین‌الملل دانشگاه قم
چکیده
تمامی اعضای نیروهای مسلح موظف‌اند قواعد حقوق بین‌الملل بشردوستانه را در طول درگیری‌های مسلحانه، رعایت کنند. فرماندهان وظیفه دارند اجرای این قواعد را به وسیله نیروهای تحت امر خود تضمین نمایند. کوتاهی در انجام این وظیفه، فلسفه وجودی قوانین مذکور را به چالش می‌کشد و موجب مسئولیت کیفری آنان می‌شود. مسئولیت کیفری فرمانده در واقع ناشی از ترک فعل است. البته مأموران تحت امر نیز از هرگونه تقصیر و در نتیجه سرزنش و کیفر معاف نیستند. حقوق بشردوستانه و عدالت کیفری بین‌المللی، برای تضمین جلوگیری از نقض قانون، نسبت به مأموران تحت امر، مسئولیت بیشتری بر عهده مقامات عالی یا مافوق می‌گذارد؛ به گونه‌ای که مقام مافوقی که در مجازات مأمور تحت امری که مرتکب قتل شده است، کوتاهی کند، با مجازات شدیدتر از قاتل مواجه می‌شود؛ اگرچه این مقام مافوق قصد خاص لازم برای ارتکاب قتل را نداشته است. پژوهش حاضر مبتنی بر روش توصیفی ـ تحلیلی و مطالعه اسناد ـ با استفاده از منابع کتابخانه‌ای و اینترنتی روز ـ است. هدف از تحقیق، تحلیل و بررسی علل و عوامل ایجاب‌کننده مسئولیت کیفری فرماندهان نظامی و تأکید بر لزوم رعایت حقوق بین‌الملل بشردوستانه است.
کلید واژگان
ترک فعل، سلسله مراتب، عنصر آگاهی، فرمانده نظامی، مسئولیت کیفری
title
The Criminal Responsibility of Military Commanders within International Humanitarian Law
abstract
All members of the armed forces are obliged to respect the rules of international humanitarian law during the armed conflicts. Commanders have a responsibility to ensure the implementation of these rules by their subordinates. Failure to fulfill this duty challenges the philosophy of these rules and causes their criminal responsibility. As a matter of fact, the commander's criminal responsibility arises from the omission; of course, subordinates are not exempt from any blame and punishment. To ensure the prevention of violations of the law, Humanitarian law and international criminal justice puts more responsibility on the superiors rather than subordinates, so that superiors who neglect the punishment for (subordinates that committed) murder ,faces a greater punishment than the murderer, although the superior officer did not have the specific intent to commit murder. This study is based on analytic–descriptive method by studying documents (using library and internet (updated) resources). The purpose of this study is to analyze the factors arising the criminal responsibility of military commanders and to emphasize the need to respect International Humanitarian Law.
keyword
Criminal responsibility, Hierarchy, Knowledge, Military commander, Omission
تمام حقوق این سایت متعلق به دانشگاه حضرت معصومه(س) می باشد.