عنوان مقاله
تحلیل فقهی ـ حقوقی خشونت جنسی علیه زنان با تأکید بر روانشناسی جنایی در پرتو اسناد و کنوانسیون‌های بین‌المللی
نویسندگان
سعید شیخ ،سمت :کارشناس‌ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشگاه پیام نور مرکز تهران
محمدصادق جمشیدی‌راد ،سمت :دانشیار گروه حقوق دانشگاه پيام نور مركز تهران
چکیده
«خشونت جنسی علیه زنان» از جمله انحرافات اجتماعی است که آثار و پیامدهای ناخوشایندی را برای جامعه و شهروندان به همراه خواهد داشت. از این رو، مکاتب و اندیشه‌های گوناگون توجه خاص و ویژه‌ای به این موضوع مبذول داشته‌اند و مباحث فراوانی را درباره علل و آثار خشونت جنسی علیه زنان مطرح کرده‌اند. در این میان، روانشناسان از منظر خاص و ویژه‌ای این موضوع را مد نظر قرار داده، مکاتب گوناگونی بر پایه این نوع نگرش خاص و منحصر به فرد شکل گرفته است. دامنه اهمیت این موضوع تا آنجا وسعت می‌یابد که آیین و مذهب تشیع نیز خشونت جنسی علیه زنان را مورد مذمت قرار داده، احادیث و روایات فراوانی در باب ذم و نکوهش این پدیده شوم وارد شده است. بر این اساس، در این تحقیق کوشیده‌ایم موضوع خشونت جنسی علیه زنان را از منظر مکاتب گوناگون روانشناسی جنایی و آموزه‌های ارزشمند فقهی مورد تجزیه و تحلیل و بررسی قرار دهیم.
کلید واژگان
خشونت جنسی، روانشناسی جنایی، زنان، متون فقهی
عنوان مقاله(انگلیسی)
Criminological and Islamic Jurisprudential Analysis of sexual violence against women with an emphasis on criminal psychology in light of international documents and conventions
چکیده(انگلیسی)
Committing the crimes and deviations, specially the sexual violence against women make the victims damaged enormously associated with multiple physical and mental damages. Multiple concerning and shocking statistics representing the commitment of these kinds of crimes in the society and between people in social communities, obviously express the crisis depth in effects and results of committing the sexual violence. In spite of essential progress in legal frameworks, millions of women announce violence experience in their lives usually by their husbands. Whereas being systematic victim of women in wildly sexual violence is going on as one of sensible violence in the modern world. Genetic attribute, moral latitude, alcoholism, unemployment and addiction are considered as the most essential causes of sexual violence against women. Importance and sensitivity amplitude of the topic increases when, because of some believes and preconceptions especially in the traditional and religious societies, in contrast to liberal governments there have not been any special researches on the reasons or prevention methods from committing sexual crimes and slight available researches cannot respond to requests raised by decadences in the modern societies. As pursuit and research about sexual crimes in these countries have been considered to be a taboo, hesitations and mysteries around these kinds of crimes and their aspects and dimensions are still permanent and stable. This assay is an attempt to analyze the reasons of committing sexual violence against women with an emphasis on criminal psychology in women rights protections against these kinds of crimes.
کلید واژگان(انگلیسی)
International documents, Sexual crimes, Sexual violence, Victimization of women
تمام حقوق این سایت متعلق به دانشگاه حضرت معصومه(س) می باشد.