عنوان مقاله
تأملی در مسئله حمایت کیفری از نفقه اقارب
نویسندگان
علی‌مراد حیدری ،سمت :دانشيار گروه حقوق دانشگاه حضرت معصومه (س)
مریم حاجی‌زاده ،سمت :کارشناسی ارشد حقوق جزا
چکیده
وجوب نفقه زوجه دائمه به شرط تمکین، مسئله‌ای اجماعی است؛ ولی درباره نفقه سایر اقارب، مشهور فقها بر این باورند که فقط در صورت تنگدست‌بودن منفقٌ‌علیه و داشتن تمکن مالی منفِق، پرداخت نفقه وی واجب است. صرف نظر از تفاوت در شرایط نفقه زوجه و نفقه اقارب، از جهت ضمانت اجرای پرداخت نفقه اقارب، مشهور فقها بر این باورند که اگر زوج با وجود تمکن مالی، از پرداخت نفقه زوجه امتناع ورزد، حاکم می‌تواند اموال وی را به فروش رساند و نفقه زوجه را از آن محل پرداخت کند؛ در غیر این صورت، تا زمان پرداخت نفقه وی را حبس نماید؛ ولی پرسش اینکه آیا امکان تعزیر تارک نفقه، ناظر به نفس ترک نفقه است یا فقط نوعی ضمانت اجرای پرداخت آن است؟ به عبارت دیگر، آیا تعزیر در ترک انفاق موضوعیت دارد یا طریقت؟ در این نوشتار این نظر مطرح شده است که تعزیر تارک نفقه، موضوعیت ندارد و طریقت دارد و چنانچه روش دیگری برای وصول نفقه باشد، تعزیر ابتدایی جایز نیست. از سوی دیگر، با توجه به تفاوت شرایط نفقه زوجه و نفقه اقارب و با وجود مادّه 2 قانونِ نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و امکان حبس مدیونی که از پرداخت دِین امتناع می‌ورزد، نیازی به جرم‌انگاری مستقل ترک نفقه اقارب وجود ندارد و مادّه 53 قانون حمایت خانواده، در قسمتی که به نفقه اقارب مربوط می‌شود، باید مورد بازبینی قرار گیرد.
کلید واژگان
اقارب، جرم‌انگاری، حمایت کیفری، دِین، زوجه، محکومیت مالی، نفقه
عنوان مقاله(انگلیسی)
The Issue of Criminal Protection of Relatives’ Alimony
چکیده(انگلیسی)
The necessity of alimony to the permanent wife on the condition of submission, is a social issue, but in the case of other relatives’ alimony, most jurists believe that only in case of poverty of alimony receiver and wealth of the almsgiver, it is obligatory. Regardless of the differences between wife’s and relatives’ alimony, to guarantee implementation of family alimony payments, most jurists believe that if the husband despite his wealth, refuses to pay alimony to his wife, the governor can sell his property and pay the wife’s alimony. Otherwise imprison him until he pays the alimony. The question is whether the possibility of punishment of the one who refuses to pay alimony is related to the refusal itself or it is a kind of guarantee to its payment. In this paper, the idea has been proposed that the punishment of the one who refuses to pay the alimony is not related to the refusal itself and it is a kind of guarantee to its payment and if there is another way to collect alimony, the primary punishment is not permissible. On the other hand, regarding differences between wife’s and relatives’ alimony, and Article 2 of Fortune Conviction Act and the possibility of imprisonment of the one who refuses to pay the debt, we do not need to criminalize the refusal of payment of the alimony. So, that part of the article 53 of Family Protection Act which is related to relatives’ alimony should be revised.
کلید واژگان(انگلیسی)
Alimony, Criminalization, Debt, Family Protection, Fortune Conviction, Relatives, Wife
تمام حقوق این سایت متعلق به دانشگاه حضرت معصومه(س) می باشد.