عنوان مقاله
رویکرد قانون مجازات اسلامی در تعزیر جنایات
نویسندگان
عادل ساریخانی ،سمت :دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه قم
روح الله اکرمی سراب ،سمت :استادیار دانشکده حقوق دانشگاه قم
چکیده
مجازات تعزیری یکی از ضمانت اجراهای کیفری است که برای جنایات علیه تمامیت جسمانی افراد، مشخصاً در مواردی که به قصاص نمی‌انجامند، پیش‌ بینی شده است. قانونگذار مجازات اسلامی در قانون مصوب 1392 با وضع مقرره‌ای عام، به شرح مادّه 447 کوشیده است که تعزیر همه جنایات، اعم از قتل و غیر آن را به شکلی منضبط ذیل قاعده‌ای فراگیر درآورد تا ضمن رفع سکوت قانون سلف در مورد تعزیر بسیاری از جنایات، آنها را ذیل نظامی همسان به کیفیتی که در مواد 612 و 614 کتاب تعزیرات منعکس شده است، درآورد. با وجود این، نوع نگارش مادّه 447 به‌گونه‌ای ابهام انگیز است که تشتت در برداشت از این مادّه را در میان مراجع قضایی و جامعه حقوقی به دنبال داشته است. در این نوشتار تلاش بر آن است با تحلیل مفاد مادّه مورد بحث، دیدگاه‌های گوناگون شکل‌گرفته در این عرصه را مورد بررسی قرار دهیم و تفسیری که به نظر با موازین حقوقی تطابق بیشتری دارد، ارائه نماییم.
کلید واژگان
تعزیر، جرم علیه تمامیت جسمانی، جنایت، قانون مجازات اسلامی.
عنوان مقاله(انگلیسی)
The islamic penal code's approach to discretionary punishment in crimes against persons
چکیده(انگلیسی)
Discretionary Punishment is one of the criminal sanctions, which is prescribed for crimes against Person's Bodily Integrity, particularly in relation to cases where retaliation is not executed. The lawmaker in the Islamic penal code, approved in 2013, ratifying General rule in Article 447, has tried to determine discretionary punishment of all crimes against persons, Including murder and others, in a regularized manner. Hereby, legislator, along with eliminating Silence of Previous Act about determining discretionary punishment in many crimes against persons, created the same structure as reflected in Articles 612 and 614 from the part of Discretionary Punishments for them.In spite of the reform, the writing style of Article 447 is so vague that it has led to different interpretations of this Article in the courts and the legal community. The present study attempted to scrutinize the different interpretations of the mentioned article and distinguish the interpretation which seems to be more consistent with legal standards.
کلید واژگان(انگلیسی)
Crime against Person's Bodily Integrity, Crime against Persons, Discretionary punishment, Islamic penal code
تمام حقوق این سایت متعلق به دانشگاه حضرت معصومه(س) می باشد.