صاحب امتیاز
ابراهيم باطني
استاديار دانشگاه حضرت معصومه(س)
مدیر مسئول
علی‌رضا باقری ثالث
سردبیر
ایرج گلدوزیان
جانشین سردبیر
ابراهيم باطني
اعضای هیات تحریریه
جمشيد ممتاز
استاد دانشگاه تهران
حسين ميرمحمدصادقي
استاد دانشگاه شهيد بهشتي
سيد كاظم مصطفوي‌نيا
استاديار دانشگاه حضرت معصومه(س)
سيدمحمود مير خليلي
دانشيار پرديس فارابي دانشگاه تهران
علي‌حسين نجفي ابرندآبادي
استاد دانشگاه شهيد بهشتي
علي‌مراد حيدري
استاديار دانشگاه حضرت معصومه(س)
محمدابراهيم شمس ناتري
دانشيار پرديس فارابي دانشگاه تهران
نجادعلي الماسي
استاد دانشگاه تهران
تمام حقوق این سایت متعلق به دانشگاه حضرت معصومه(س) می باشد.