راهنماي تدوين و تنظيم مقالات

از نويسندگان محترم درخواست مي‌شود قبل از ارسال مقاله خود به اين نشريه، نكات ذيل را مطالعه نمايند:‌

ضوابط نگارش مقاله
در نگارش متن مقاله، رعايت نكات ذيل مورد انتظار است:
ـ عنوان مقاله، شفاف و تا جاي ممكن كوتاه و متمركز بر مقولات اصلي پژوهش باشد. از اغراق در عنوان و درج عناوين روزنامه‌اي پرهيز شود.
ـ چكيده در يك پاراگراف پيوسته (150ـ250 كلمه) به همه نكات اصلي مقاله مانند سؤالات، فرضيات، روش، نتايج تحليل‌ها و دستاوردهاي تحقيق اشاره مي‌كند. پس از چكيده، واژگان كليدي نهايتاً در هشت كلمه قيد گردد. ارائه عنوان، چكيده و واژگان كليدي به زبان انگليسي در انتهاي مقاله الزامي است.
ـ مشخصات نويسنده يا نويسندگان شامل نام، نام خانوادگي، گرايش تخصصي، رتبه دانشگاهي/ حوزوي، آدرس رايانامه، شماره تلفن و آدرس در يک صفحه جداگانه ضميمه گردد؛ لذا مقاله اصلي به صورت بي نام ارسال مي شود.
ـ متن مقاله براي متون فارسي با قلم B Nazanin و براي متون انگليسي با قلم Times New Roman و با اندازه 13 در محيط Word 2003/ 2007 تايپ شده باشد. حجم كل مقاله ترجيحاً از 8000 كلمه بيشتر نباشد.
ـ در صورت ضرورت، معادل لاتين اسامي و مفاهيم مهم در پاورقي هر صفحه آورده شود.
ـ مقاله از بخش‌هاي عنوان، چکيده، واژگان كليدي، مقدمه، متن اصلي، روش، يافته‌ها و نتيجه‌گيري تشکيل مي‌شود.
ـ جداول، شكل‌ها و نمودارها با ذكر شماره مجزا مشخص شده باشند. دقت شود در داخل متن، ارجاع صحيح به اين شماره¬ها صورت گيرد. عنوان جدول در بالاي آن و عنوان شكل و نمودار در ذيل آن نوشته مي¬شود.
ـ توضيحاتي که به طور غيرمستقيم به موضوع ارتباط دارند، در زيرنويس آورده شوند. متون زيرنويس فارسي با قلم B Nazanin و متون زيرنويس انگليسي با قلم Times New Roman و با اندازه 10 درج شوند.
ـ فهرست منابع به روش APA تنظيم شده باشد و به ترتيب حروف الفبا تنظيم گردد. از ذكر منابعي كه در داخل متن مورد ارجاع قرار نگرفته¬اند، خودداري شود.
ـ مقاله از طريق رايانامه يا سامانه الكترونيكي ارسال شود.
روش ارجاع به منابع در متن مقاله
ـ براي نشان‌دادن ارجاعات در داخل متن، بلافاصله پس از مطلب، مشخصات زير داخل پرانتز قرار گيرد: (نام خانوادگي نويسنده، سال انتشار).
ـ در صورتي كه نقل قول مستقيم باشد، بايد شماره صفحه نيز بعد از سال انتشار نوشته شود.
ـ در مواردي که به بيش از يک نويسنده ارجاع مي‌شود، ميان اطلاعات هر ارجاع، از علامت مميز استفاده شود.
روش تنظيم فهرست منابع در انتهاي مقاله
ـ در ارجاع به کتاب: نام خانوادگي، حرف اول نام نويسنده. (سال انتشار). عنوان کتاب (به صورت Bold). شماره جلد، محل نشر: ناشر.
ـ در ارجاع به مقاله: نام خانوادگي، حرف اول نام مؤلف. (سال انتشار). عنوان مقاله. عنوان مجله (به صورت Bold). دوره (شماره)، صفحات ابتدا و انتهاي مقاله.
ـ در ارجاع به پايان‏نامه: نام خانوادگي، حرف اول نام. (سال انتشار). عنوان پايان‏نامه، پايان‌نامه كارشناسي ارشد/ دكترا، رشته، دانشگاه.
ـ فهرست منابع به ترتيب حروف الفبا، براساس نام خانوادگي تنظيم شود. 

تمام حقوق این سایت متعلق به دانشگاه حضرت معصومه(س) می باشد.