اطلاعات نشريه

اهداف فصلنامه
با توجه به اهميت ويژه مسائل رفتاري و روان‌شناختي در موفقيت سازمان و به عبارت ديگر، با توجه به اهميت بي‌بديل عامل انساني، نشريه پژوهش‌هاي روان‌شناختي در مديريت مي‌کوشد براي ارتقاي جايگاه تحقيقات علوم رفتاري در علم مديريت به ترويج و گسترش مقالاتي كه به شناخت روان و رفتار انسان در بستر سازمان مرتبط‌اند، بپردازد. با شناخت صحيح جعبه سياه روان انسان است كه مي توان براي بهبود عملكرد سازمان، برنامه‌هاي اثربخشي را تدوين کرد. انتشار نتايح پژوهش ها در اين حوزه با هدف افزايش سطح دانش نظري و کاربردي علاقمندان علوم رفتاري و مديريت و همچنين متوليان سازمان‌ها از دستاوردهاي فعاليت اين نشريه علمي خواهد بود. 
در چشم‌انداز در نظر گرفته‌شده براي اين نشريه در يك افق زماني بيست‌ساله، اين نشريه به يك نشريه پيشرو و به يك منبع اساسي ارجاع مقالات علمي در حوزه‌هاي رواني و رفتاري علم مديريت تبديل خواهد شد. 

اولويت محورها و موضوعات نشريه به شرح ذيل است:
-    سرمايه روان‌شناختي در سازمان و شناسايي عوامل مؤثر و مرتبط با آن
-    توانمندسازي روان شناختي منابع انساني در سازمان
-    سرمايه عاطفي در سازمان و شناسايي عوامل مؤثر و مرتبط با آن
-    سرمايه عاطفي و چالش هاي آن در سازمان هاي مجازي
-    نقش مهارت هاي عاطفي و عواطف مثبت در کاهش تعارضات بين فردي کارکنان
-    اثر آموزش حل مسأله بر کاهش تعارضات بين فردي کارکنان
-    تاب ‌آوري منابع انساني در سازمان
-    بهروزي کارکنان
-    خودکارآمدي و اعتماد به نفس کارکنان
-    بررسي رابطه جو خانوادگي، رضايت مندي از زندگي خانوادگي و رضايت شغلي
-    بهداشت و سلامت رواني کارکنان
-    آسيب شناسي روان¬شناختي سازمان ها و تيم هاي مجازي
-    شادي سازماني
-    شناسايي نيازهاي روان¬شناختي کارکنان
-    شناسايي علل بروز اختلالات رواني در بستر سازمان
-    شناسايي علل کاهش بروز حالت هاي خلقي مثبت در سازمان
-    اثر اختلال وسواس فکري-عملي بر عملکرد کارکنان
-    اثر افسردگي و اضطراب اجتماعي بر عملکرد کارکنان
-    اميدواري، خوش‌بيني و مثبت‌نگري کارکنان
-    اثر هويت ديني بر سلامت رواني کارکنان
-    جهت‌گيري مذهبي کارکنان


شرايط پذيرش مقاله
نشريه پژوهش‌هاي روان‌شناختي در مديريت، مقالاتي را مي‌پذيرد كه حاصل يك پژوهش اصيل باشند، پيش‌تر در نشريه يا مجموعه مقالات همايش‌ها منتشر نشده باشند و با موضوع نشريه يعني مباحث رواني ـ رفتاري در علم سازمان و مديريت تطابق داشته باشند. مقاله بايد به صورت واضح و شفاف بر يك يا چند جنبه از موضوعات روان‌شناختي و رفتاري در بستر سازمان متمركز باشد. مقالاتي كه به ارائه يك نظريه، تحليل داده‌ها يا يك بررسي موردي مي‌پردازند، در اين نشريه پذيرفته مي‌شوند. مقالات مروري در موارد خاص مورد پذيرش قرار مي‌گيرند. دانش‌افزايي مقاله بايد محرز باشد؛ خصوصاً توصيه مي¬شود در بخش نتيجه¬گيري بر دستاوردهاي خاص مقاله تأكيد گردد. مقالاتي كه به مباحث خاصي همچون سرمايه روان‌شناختي، توانمندسازي روان‌شناختي و بررسي اثرات رواني شرايط كار و رفتار مديران بر رفتار كاركنان پرداخته‌اند، در اولويت‌اند. مقالاتي نيز كه از نگاه اسلام و منطبق بر منابع اسلامي به دنبال تحليل و شناخت پديده انسان در سازمان‌اند، استقبال مي‌شوند.

ضوابط اخلاقي
ـ مقاله پيش‌تر در هيچ نشريه‌اي منتشر نشده باشد.
ـ مقالات نبايد به صورت همزمان براي دو يا چند نشريه ارسال شده باشند.
ـ مقاله حاصل پژوهش بديع خود محقق يا محققان مربوط باشد.

تمام حقوق این سایت متعلق به دانشگاه حضرت معصومه(س) می باشد.